Download preken  |  Preektitels op nummer  |  Preektitels op predikant
Preektitels op tekst  |  Preektitels op titel

Onderstaand vindt u de digitale versie van de preken uit de Reveilserie. Alle preken zijn opgenomen als pdf-bestand. Voor het lezen van deze preken hebt u Acrobat Reader nodig. Hier kunt u Acrobat Reader downloaden als u dit nog niet bezit.

Overzicht van preken van jaargang 2019.

Nummer 556 - Juni-Juli
Dr. H.F. Kohlbrügge - God vergeeft de zonden door de naam van Jezus
“En heeft ons geboden het volk te prediken, en te betuigen, dat Hij is Degene Die door God verordineerd is tot een Rechter van levenden en doden. Aan Deze geven al de profeten getuigenis, dat eenieder die in Hem gelooft, vergeving der zonden ontvangen zal door Zijn Naam.”
Handelingen 10:42-43

pdf downloaden

Nummer 555 - Mei
Theodorus Avinck - God vervult al zijn beloften
“En hij heeft aan de beloftenis Gods niet getwijfeld door ongeloof; maar is gesterkt geweest in het geloof, gevende God de eer.”
Romeinen 4:20 (2e verhandeling)

pdf downloaden

Nummer 554 - April
Bernardus Smijtegelt - De erfenis is zeker
“Tot een onverderfelijke, en onbevlekkelijke, en onverwelkelijke erfenis, die in de hemelen bewaard is voor u…”
Petrus 1:4

pdf downloaden

Nummer 553 - Maart
Joannes Beukelman - De zorgende heiland is nabij
“En bij het kruis van Jezus stonden Zijn moeder en de zuster van Zijn moeder, Maria, de vrouw van Klopas, en Maria Magdalena. Jezus nu, ziende Zijn moeder, en de discipel die Hij liefhad, daarbij staande, zeide tot Zijn moeder: Vrouw, zie uw zoon. Daarna zeide Hij tot de discipel: Zie uw moeder. En van die ure aan nam de discipel haar in zijn huis.”
Johannes 19:25-27

pdf downloaden

Nummer 552 - Februari
Johannes Temmink - Jezus bidt om ware heiliging
“En Ik heilig Mijzelf voor hen, opdat ook zij geheiligd mogen zijn in waarheid”.
Johannes 17:19

pdf downloaden

Nummer 551 - Januari
Abraham Hellenbroek - Christus bidt voor Zijn vijanden
“En Jezus zeide: Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen.”
Lukas 23:34

pdf downloaden

Overzicht van preken van jaargang 2018.

Nummer 550 - December
Wilhelmus Eversdijk - Klamp u vast aan de sterke God
“Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij is op Zijn schouder; en men noemt Zijn naam Wonderlijk, Raad, sterke God, Vader der eeuwigheid, Vredevorst.”
Jesaja 9:5
‘…en men noemt Zijn naam (…) sterke
God…,’ Jesaja 9:5f

pdf downloaden

Nummer 549 - November
Jacobus de Groot - Hebt u Christus in uw hart ontvangen?
“Op Uw zaligheid wacht ik, HEERE!”
Genesis 49:18

pdf downloaden

Nummer 548 - Oktober
Theodorus Avinck - Hoe vast en zeker is Gods belofte!
“En hij heeft aan de beloftenis Gods niet getwijfeld door ongeloof; maar is gesterkt geweest in het geloof, gevende God de eer.”
Romeinen 4:20 (1e verhandeling)

pdf downloaden

Nummer 547 - September
Guilielmus Saldenus - Zoek de toekomende stad
“Zo laat ons dan tot Hem uitgaan buiten de legerplaats, Zijn smaadheid dragende. Want wij hebben hier geen blijvende stad, maar wij zoeken de toekomende.”
Hebreeën 13:13-14

pdf downloaden

Nummer 546 - Juli-Augustus
Sicco Tjaden - Er is hulp besteld bij een Held
“Wat buigt gij u neer, o mijn ziel! En wat zijt gij onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal Hem nog loven; Hij is de menigvuldige Verlossing van mijn aangezicht, en mijn God.”
Psalm 42:12

pdf downloaden

Nummer 545 - Juni
Bernardus Smijtegelt - Sla toch acht op deze zaligheid
“Hoe zullen wij ontvlieden, indien wij op zo grote zaligheid geen acht nemen?”
Hebreeën 2:3a

pdf downloaden

Nummer 544 - Mei
Abraham Hellenbroek - Werp u in Jezus’ armen voor rust
“Komt herwaarts tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven.”
Mattheüs 11:28

pdf downloaden

Nummer 543 - April
Johannes Barueth - Uw geloof heeft u behouden
“En het geschiedde, toen Hij naar Jeruzalem reisde, dat Hij door het midden van Samaría en Galiléa ging. En toen Hij in een zeker vlek kwam, ontmoetten Hem tien melaatse mannen, die van verre stonden; en zij verhieven hun stem, zeggend: Jezus, Meester! ontferm U onzer! En toen Hij hen zag, zei Hij tot hen: Ga heen en vertoon uzelf aan de priesters. En het geschiedde, terwijl zij heengingen, dat zij gereinigd werden. En een van hen, ziende dat hij genezen was, keerde weer, met grote stem God verheerlijkend. En hij viel op het aangezicht voor Zijn voeten, Hem dankend; en deze was een Samaritaan. En Jezus antwoordend, zei: Zijn niet de tien gereinigd geworden, en waar zijn de negen? En zijn er geen gevonden die weerkeren, om Gode eer te geven, dan deze vreemdeling? En Hij zei tot hem: Sta op, en ga heen; uw geloof heeft u behouden.”
Lukas 17:11-19

pdf downloaden

Nummer 542 - Maart
Bernardus Smijtegelt - Levend met Christus
“En ingegaan zijnde, vonden zij het lichaam van de Heere Jezus niet. Het geschiedde, toen zij daarover twijfelmoedig waren, zie, twee mannen stonden bij hen in blinkende klederen. En toen zij zeer bevreesd werden, en het aangezicht naar de aarde neigden, zeiden zij tot hen: Wat zoekt gij de Levende bij de doden? Hij is hier niet, maar Hij is opgestaan. Gedenkt, hoe Hij tot u gesproken heeft, toen Hij nog in Galilea was, zeggend: De Zoon des mensen moet overgeleverd worden in de handen der zondige mensen, en gekruisigd worden, en ten derden dage weer opstaan. En zij werden indachtig aan Zijn woorden. En weergekeerd zijnde van het graf, boodschapten zij al deze dingen aan de elven, en aan al de anderen. En dezen waren Maria Magdalena, en Johanna, en Maria, de moeder van Jakobus, en de anderen met hen, die dit tot de apostelen zeiden. En hun woorden schenen voor hen als ijdel geklap, en zij geloofden hen niet.”
Lukas 24:3-11

pdf downloaden

Nummer 541 - Januari-Februari
Theodorus Avinck - Nodig is de evangelische verootmoediging
“Waarom zegt dan Mijn volk: Wij zijn heren, wij zullen niet meer tot U komen?”
Jeremia 2:31c (2e verhandeling)

pdf downloaden

Overzicht van preken van jaargang 2017.

Nummer 540 - December
Wilhelmus Eversdijk - Is Jezus uw Raadsman?
“Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij is op Zijn schouder; en men noemt Zijn naam Wonderlijk, Raad, Sterke God, Vader der eeuwigheid, Vredevorst.”
Jesaja 9:5
"… en men noemt Zijn naam (…) Raad…,"
Jesaja 9:5e

pdf downloaden

Nummer 539 - November
Theodorus Avinck - God maakt de geest van nederigen levend
“Waarom zegt dan Mijn volk: Wij zijn heren, wij zullen niet meer tot U komen?”
Jeremia 2:31c (1e verhandeling)

pdf downloaden

Nummer 538 - Oktober
Bernardus Smytegelt - Bent u bekeerd?
“En hij bekere Zich tot de HEERE, … en tot onze God”.
Jesaja 55:7a

pdf downloaden

Nummer 537 - September
Bernardus Smytegelt - Verlaat uw weg en gedachten
“De goddeloze verlate zijn weg, en de ongerechtige man zijn gedachten”.
Jesaja 55:7a

pdf downloaden

Nummer 536 - Juli-Augustus
Theodorus van der Groe - Vreemdeling op aarde
”Want wij zijn vreemdelingen en bijwoners voor Uw aangezicht, gelijk al onze vaders”.
1 Kronieken 29:15a

pdf downloaden

Nummer 535 - Juni
Theodorus Adrianus Clarisse - Dwing ze in te komen
En die dienstknecht weergekomen zijnde, boodschapte deze dingen zijn heer. Toen werd de heer des huizes toornig, en zei tot zijn dienstknecht: Ga haastig uit in de straten en wijken der stad, en breng de armen en verminkten en kreupelen en blinden hier in. En de dienstknecht zei: Heer, het is geschied, gelijk gij bevolen hebt, en nog is er plaats. En de heer zei tot de dienstknecht: Ga uit in de wegen en heggen; en dwing ze in te komen, opdat mijn huis vol worde; want ik zeg u dat niemand van die mannen die genodigd waren, mijn avondmaal smaken zal.
Lukas 14:21-24

pdf downloaden

Nummer 534 - Mei
Justus Vermeer - Bede van de gelovige om de hulp van God
“Ik zal de weg van Uw geboden lopen, als Gij mijn hart verwijd zult hebben.”
Psalm 119:32

pdf downloaden

Nummer 533 - April
Joannes Beukelman - Zonder vrees naar het koninkrijk
"Vrees niet, gij klein kuddeke, want het is uws Vaders welbehagen, u het Koninkrijk te geven.”
Lucas 12:32

pdf downloaden

Nummer 532 - Maart
Dr. H.F. Kohlbrügge - Genade in een uithoek van de tempel
“En Hij zeide ook tot sommigen, die bij zichzelf vertrouwden dat zij rechtvaardig waren en de anderen niets achtten, deze gelijkenis: Twee mensen gingen op in de tempel om te bidden; de een was een Farizeeër en de ander een tollenaar. De Farizeeër, staande, bad dit bij zichzelf: O God! ik dank U dat ik niet ben gelijk de andere mensen: rovers, onrechtvaardigen, overspelers, of ook gelijk deze tollenaar. Ik vast tweemaal per week; ik geef tienden van alles wat ik bezit. En de tollenaar, van verre staande, wilde ook zelfs de ogen niet opheffen naar de hemel, maar sloeg op zijn borst, zeggende: O God! wees mij zondaar genadig! Ik zeg u: Deze ging af gerechtvaardigd in zijn huis, meer dan die; want een ieder die zichzelf verhoogt, zal vernederd worden, en die zichzelf vernedert, zal verhoogd worden.”
Lukas 18:9-14

pdf downloaden

Nummer 531 - Januari-Februari
Abraham Hellenbroek - Verspreidt u licht?
“Laat uw licht alzo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken mogen zien, en uw Vader, Die in de hemelen is, verheerlijken.”
Mattheüs 5:16

pdf downloaden

Overzicht van preken van jaargang 2016.

Nummer 530 - December
Wilhelmus Eversdijk - Zijn Naam is Wonderlijk
“Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij is op Zijn schouder; en men noemt Zijn naam Wonderlijk, Raad, Sterke God, Vader der eeuwigheid, Vredevorst.”
Jesaja 9:5

pdf downloaden

Nummer 529 - November
Alexander Comrie - Er is hoop voor moedelozen
‘De ellendigen en nooddruftigen zoeken water, maar er is geen, hun tong versmacht van dorst; Ik, de HEERE, zal hen verhoren, Ik, de God Israëls, zal hen niet verlaten.’
Jesaja 41:17

pdf downloaden

Nummer 528 - Oktober
Jodocus van Lodenstein - Het ware vasten
Maar de dagen zullen komen, wanneer de Bruidegom van hen zal weggenomen zijn, dan zullen zij vasten in die dagen.
Lukas 5:35

pdf downloaden

Nummer 527 - September
Petrus Immens - Een verbond met God door de Middelaar
O, al gij dorstigen! Komt tot de wateren, en gij die geen geld hebt, komt, koopt en eet, ja komt, koopt zonder geld en zonder prijs, wijn en melk!
Jesaja 55:1

pdf downloaden

Nummer 526 - Augustus
Abraham Hellenbroek - Gehoorzaam aan het Evangelie?
"En die dienstknecht weergekomen zijnde, boodschapte deze dingen zijn heer. Toen werd de heer des huizes toornig, en zeide tot zijn dienstknecht: Ga haastig uit in de straten en wijken der stad, en breng de armen, en verminkten, en kreupelen, en blinden hier in. En de dienstknecht zeide: Heer, het is geschied, gelijk gij bevolen hebt, en nog is er plaats. En de heer zeide tot de dienstknecht: Ga uit in de wegen en heggen; en dwing ze in te komen, opdat mijn huis vol worde. Want ik zeg u, dat niemand van die mannen, die genodigd waren, mijn avondmaal smaken zal."
Lukas 14:21-24

pdf downloaden

Nummer 525 - Juni-Juli
Alexander Comrie - God leidt smekenden naar behoud
"Zij zullen komen met geween, en met smekingen zal Ik hen voeren; Ik zal hen leiden aan de waterbeken, in een rechte weg, waarin zij zich niet zullen stoten; want Ik ben Israël tot een Vader, en Efraïm is Mijn eerstgeborene"
Jeremia 31:9

pdf downloaden

Nummer 524 - Mei
Dr. H.F. Kohlbrügge - Zalig door het geloof
“Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof; en dat niet uit u, het is Gods gave; niet uit de werken, opdat niemand roeme. Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus tot goede werken, welke God voorbereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen.”
Efeze 2:8-10

pdf downloaden

Nummer 523 - April
Abraham Hellenbroek - Een diep verlangen naar God
“Mijn nieren verlangen zeer in mijn schoot.”
Job 19:27b

pdf downloaden

Nummer 522 - Maart
Joannes Beukelman - Aan de kinderen geopenbaard
"In diezelfde tijd antwoordde Jezusen zeide: Ik dank U, Vader! Heere des hemels en der aarde! dat Gij deze dingen voor de wijzen en verstandigen verborgen hebt, en hebt ze de kinderkens geopenbaard. Ja, Vader! Want alzo is geweest het welbehagen voor U.
Mattheüs 11:25-26

pdf downloaden

Nummer 521 - Januari-Februari
Dr. H. F. Kohlbrügge - Christus leeft in mij
“En ik leef, doch niet meer ik, maar Christus leeft in mij; en hetgeen ik nuin het vlees leef, dat leef ik door het geloof van de Zoon van God, Die mij liefgehad heeft, en Zichzelf voor mij overgegeven heeft”.
Galaten 2:20b

pdf downloaden


Overzicht van preken van jaargang 2015.

Nummer 520 - December
Wilhelmus Eversdijk - De Messias komt als Vredevorst
“Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij is op Zijn schouder; en men noemt Zijn naam Wonderlijk, Raad, Sterke God, Vader der eeuwigheid, Vredevorst”.
Jesaja 9 vers 5

pdf downloaden

Nummer 519 - November
Dominicus Goltzius - Onze toevlucht tot Christus nemen
“Welgelukzalig zijn allen, die op Hem betrouwen.”
Psalm 2:12b

pdf downloaden

Nummer 518 - Oktober
David Brünings - Zie op het Lam Gods en Zijn wonden
“En alzo zij over weg reisden, kwamen zij aan een zeker water; en de kamerling zeide: Ziedaar water; wat verhindert mij gedoopt te worden? En Filippus zeide: Indien gij van ganser harte gelooft, zo is het geoorloofd. En hij, antwoordende, zeide: Ik geloof, dat Jezus Christus de Zoon van God is.”
Handelingen 8:36-37

pdf downloaden

Nummer 517 - September
Abraham Hellenbroek - Blij vooruitzicht
“En Hij zal de laatste over het stof opstaan;en als zij na mijn huid dit doorknaagd zullen hebben, zal ik uit mijn vlees God aanschouwen; Die ik voor mij aanschouwen zal, en mijn ogen zien zullen,en niet een vreemde.”
Job 19:25b-27a

pdf downloaden

Nummer 516 - Augustus
Isaäk de Leeuw - Aansporing tot geloof
(Christus Jezus gekomen om de zondaren zalig te maken) “van wie ik de voornaamste ben. Maar daarom is mij barmhartigheid geschied, opdat Jezus Christus in mij, die de voornaamste ben, al Zijn lankmoedigheid zou betonen, tot een voorbeeld van hen, die in Hem geloven zullen ten eeuwigen leven”.
1 Timotheüs 1:15b-16

pdf downloaden

Nummer 515 - Juni-Juli
Abraham Hellenbroek - Mijn Verlosser leeft
"Want ik weet: mijn Verlosser leeft."
Job 19:25a

pdf downloaden

Nummer 514 - Mei
Florentius Costerus - Een nieuw hart en een nieuwe geest
“En Ik zal u een nieuw hart geven, en zal een nieuwe geest geven in het binnenste van u”.
Ezechiël 36:26a.

pdf downloaden

Nummer 513 - April
Joannes Beukelman - De Heilige Geest leert profeteren
”Maar Petrus, staande met de elven, verhief zijn stem, en sprak tot hen: Gij Joodse mannen, en gij allen die te Jeruzalem woont, dit zij u bekend, en laat mijn woorden tot uw oren ingaan. Want dezen zijn niet dronken, gelijk gij vermoedt; want het is eerst de derde ure van de dag. Maar dit is het wat gesproken is door de profeet Joël: Het zal zijn in de laatste dagen, (zegt God) Ik zal uitstorten van Mijn Geest op alle vlees; en uw zonen en uw dochters zullen profeteren en uw jongelingen zullen gezichten zien en uw ouden zullen dromen dromen”. Ook op Mijn dienstknechten, en op Mijn dienstmaagden, zal Ik in die dagen van Mijn Geest uitstorten, en zij zullen profeteren”.
Handelingen 2:14-18

pdf downloaden

Nummer 512 - Maart
Joannes Beukelman - Opstaan met Christus
”En zie, het voorhangsel van de tempel scheurde in tweeën, van boven tot beneden; en de aarde beefde, en de steenrotsen scheurden. En de graven werden geopend, en vele lichamen der heiligen, die ontslapen waren, werden opgewekt. En uit de graven uitgegaan zijnde, na Zijn opstanding, kwamen zij in de heilige stad, en zijn velen verschenen.”
Mattheüs 27:51-53

pdf downloaden

Nummer 511 - Januari-Februari
Dr. H. F. Kohlbrügge - Voor de wet dood en levend door Christus
"Want ik ben door de wet der wet gestorven, opdat ik Gode leven zou. Ik ben met Christus gekruisigd”.
Galaten 2:19 en 20a

pdf downloaden


Overzicht van preken van jaargang 2014.

Nummer 510 - December
Abraham Hellenbroek - Leg verantwoording af
‘Geef rekening van uw rentmeesterschap; want gij zult niet meer rentmeester kunnen zijn’.
Lukas 16:2b

pdf downloaden

Nummer 509 - November
Bernardus Smytegelt - Gebed en oproep
“HEERE, bekeer ons tot U, zo zullen wij bekeerd zijn; vernieuw onze dagen als vanouds”. Klaagliederen 5:21

pdf downloaden

Nummer 508 - Oktober
Alexander Comrie - Vergeving en aanbidding
‘Ik zeide: Ik zal belijdenis van mijn overtredingen doen voor de Heere; en Gij vergaaft de ongerechtigheid mijner zonde. Sela. Hierom zal U iedere heilige aanbidden in vindenstijd’.
Psalm 32:5b-6a

pdf downloaden

Nummer 507 - September
Abraham Hellenbroek - De genodigden verontschuldigen zich
‘Zij begonnen allen zich eendrachtig te verontschuldigen. De eerste zeide tot hem: Ik heb een akker gekocht, en het is nodig, dat ik uitga, en hem bezie; ik bid u, houd mij voor verontschuldigd. En een ander zeide: Ik heb vijf juk ossen gekocht, en ik ga heen, om die te beproeven; ik bid u, houd mij voor verontschuldigd. En een ander zeide: Ik heb een vrouw getrouwd, en daarom kan ik niet komen’.
Lukas 14 vers 18-20

pdf downloaden

Nummer 506 - Augustus
Dionisius Bouman - God volbrengt het willen en het werken
‘… werkt uws zelfs zaligheid met vreze en beven; want het is God, Die in u werkt beide het willen en het werken, naar Zijn welbehagen’.
Filippenzen 2:12b-13

pdf downloaden

Nummer 505 - Juni-Juli
Petrus van der Hagen - De Heilige Geest blijft bij u
“(Namelijk) de Geest der waarheid, Die de wereld niet kan ontvangen; want zij ziet Hem niet en kent Hem niet, maar gij kent Hem, want Hij blijft bij u, en zal in u zijn”.
Johannes 14:17

pdf downloaden

Nummer 504 - Mei
Abraham Hellenbroek - God heeft Zijn avondmaal gereed
"En hij zond zijn dienstknecht uit ten ure van het avondmaal, om de genodigden te zeggen: Komt, want alle dingen zij nu gereed".
Lukas 14:17

pdf downloaden

Nummer 503 - April
Johannes Beukelman - Maria zoekt Jezus
"Maria stond buiten bij het graf, wenende. Toen zij dan weende, bukte zij in het graf; en zag twee engelen in witte klederen zitten, een aan het hoofd, en een aan de voeten, waar het lichaam van Jezus gelegen had. Die zeiden tot haar: Vrouw! wat weent gij? Zij zeide tot hen: Omdat zij mijn Heere weggenomen hebben, en ik weet niet, waar zij Hem gelegd hebben. Toen zij dit gezegd had, keerde zij zich achterwaarts, en zag Jezus staan, en zij wist niet, dat het Jezus was. Jezus zeide tot haar: Vrouw, wat weent gij? Wie zoekt gij? Zij, menende, dat het de hovenier was, zeide tot Hem: Heere, zo gij Hem weggedragen hebt, zeg mij, waar gij Hem gelegd hebt, en ik zal Hem wegnemen. Jezus zeide tot haar: Maria! Zij, zich omkerende, zeide tot Hem: Rabbouni, dat is gezegd: Meester. Jezus zeide tot haar: Raak Mij niet aan, want Ik ben nog niet opgevaren tot Mijn Vader; maar ga heen tot Mijn broeders, en zeg hun: Ik vaar op tot Mijn Vader en uw Vader, en tot Mijn God en uw God. Maria Magdalena ging en boodschapte de discipelen dat zij de Heere gezien had, en dat Hij haar dit gezegd had".
Johannes 20:11-18

pdf downloaden

Nummer 502 - Februari-Maart
Theodorus van der Groe - Door geloof en bekering zalig
”God dan, de tijden der onwetendheid overzien hebbende, verkondigt nu alle mensen alom dat zij zich bekeren”.
Handelingen 17:30

pdf downloaden

Nummer 501 - Januari
Alexander Comrie - Met Christus omhuld
"Want zovelen als gij in Christus gedoopt zijt, hebt gij Christus aangedaan".
Galaten 3:27

pdf downloaden


Overzicht van preken van jaargang 2013.

Nummer 500 - December
Bernardus Smytegelt - God handelt met zondaars als een Vader
“Zo zal Hij Zich over hem ontfermen, want Hij vergeeft menigvuldig”.
Jesaja 55:7c

pdf downloaden

Nummer 499 - November
Isaäk de Leeuw - Het voorbeeld van Abrahams geloof
“En hij heeft aan de beloftenis Gods niet getwijfeld door ongeloof; maar is gesterkt geweest in het geloof, gevende God de eer; en ten volle verzekerd zijnde dat Hij ook machtig was, hetgeen beloofd was te doen”.
Romeinen 4:20-21

pdf downloaden

Nummer 498 - Obtober
Justus Vermeer - Hoe werkt de Heilige Geest in de wedergeboorte
“De wind blaast waarheen hij wil, en gij hoort zijn geluid, maar gij weet niet vanwaar hij komt en waar hij heengaat; alzo is een ieder die uit de Geest geboren is”.
Johannes 3:8

pdf downloaden

Nummer 497 - September
Petrus van der Hagen - In Christus een nieuwe schepping
“Zo dan, indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel; het oude is voorbijgegaan, zie, het is alles nieuw geworden”.
2 Korinthe 5:17

pdf downloaden

Nummer 496 - Juli-Augustus
Dr. H.F. Köhlbrugge - Gezaaid om vrucht te dragen
“Toen nu een grote schare bijeen vergaderde, en zij van alle steden tot Hem kwamen, zo zei Hij door gelijkenis: Een zaaier ging uit om zijn zaad te zaaien; en toen hij zaaide, viel het ene bij de weg, en werd vertreden, en de vogelen des hemels aten dat op. En het andere viel op een steenrots, en opgegroeid zijnde, is het verdord, omdat het geen vochtigheid had. En het andere viel in het midden van de doornen, en de doornen mee opgroeiende, verstikten het. En het andere viel op de goede aarde, en opgegroeid zijnde, bracht het honderdvoudige vrucht voort. Dit zeggende, riep Hij: Wie oren heeft om te horen, die hore. En Zijn discipelen vroegen Hem, zeggende: Wat mag deze gelijkenis wezen? En Hij zei: U is het gegeven, de verborgenheden van het Koninkrijk Gods te verstaan; maar tot de anderen spreek Ik in gelijkenissen, opdat zij ziende niet zien, en horende niet verstaan. Dit is nu de gelijkenis: Het zaad is het Woord Gods. En die bij de weg bezaaid worden, zijn dezen die horen; daarna komt de duivel en neemt het Woord uit hun hart weg, opdat zij niet zouden geloven en zalig worden. En die op de steenrots bezaaid worden, zijn dezen die, wanneer zij het gehoord hebben, het Woord met vreugde ontvangen; en dezen hebben geen wortel, die maar voor een tijd geloven, en in de tijd der verzoeking wijken zij af. En dat in de doornen valt, zijn dezen, die gehoord hebben en heengaande verstikt worden door de bekommernissen en rijkdom en wellusten des levens, en voldragen geen vrucht. En dat in de goede aarde valt, zijn dezen die het Woord gehoord hebbende, het in een eerlijk en goed hart bewaren, en in volstandigheid vruchten voortbrengen.”
Lukas 8:4-15

pdf downloaden

Nummer 495 - Juni
Theodorus van der Groe - Jezus ontvangt de zondaars
“Deze ontvangt de zondaars, en eet met hen”.
Lukas 15:2b

pdf downloaden

Nummer 494 - Mei
Henricus van Ryp - Strijd om in te gaan
“Heere, zijn er ook weinigen die zalig worden? En Hij zeide tot hen: Strijd om in te gaan door de enge poort; want velen, zeg Ik u, zullen zoeken in te gaan, en zullen niet kunnen”.
Lukas 13:23-24

pdf downloaden

Nummer 493 - Maart-April
Isaäk de Leeuw - Het hemelse Brood voor zondaren
“Maar Mijn Vader geeft u dat ware Brood uit de hemel”.
Johannes 6:32b

pdf downloaden

Nummer 492 - Februari
Johannes Beukelman - Is Jezus uw Koning?
“En Pilatus schreef ook een opschrift, en zette dat op het kruis; en er was geschreven: JEZUS, DE NAZARENER, DE KONING DER JODEN. Dit opschrift dan lazen velen van de Joden; want de plaats, waar Jezus gekruisigd werd, was nabij de stad; en het was geschreven in het Hebreeuws, in het Grieks en in het Latijn. De overpriesters dan der Joden zeiden tot Pilatus: Schrijf niet: De Koning der Joden; maar dat Hij gezegd heeft: Ik ben de Koning der Joden. Pilatus antwoordde: Wat ik geschreven heb, dat heb ik geschreven”.
Johannes 19:19-22

pdf downloaden

Nummer 491 - Januari
Meinardus Antonides - Waak en bid
“En Hij kwam tot de discipelen, en vond hen slapende, en zeide tot Petrus: Kunt gij dan niet één uur met Mij waken? Waakt en bidt, opdat gij niet in verzoeking komt; de geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. En bij hen komende, vond Hij hen weer slapende, want hun ogen waren bezwaard. En hen latende, ging Hij weer heen, en bad ten derden male, zeggende dezelfde woorden.
Toen kwam Hij tot Zijn discipelen, en zeide tot hen: Slaapt nu voort, en rust; ziet, de ure is nabij gekomen, en de Zoon des mensen wordt overgeleverd in de handen der zondaren. Staat op, laat ons gaan; ziet, hij is nabij, die Mij verraadt”.
Mattheüs 26:40-41, 43-46. Zie ook Markus 14:37-38, 40-42, en Lukas 22:40, 45-46

pdf downloadenOverzicht van preken van jaargang 2012.

Nummer 490 - December
Petrus Nahuys - Een meeslepend lied
En van stonde aan was er met de engel een menigte van de hemelse heerlegers, prijzende God en zeggende: Ere zij God in de hoogste hemelen, en vrede op aarde, in de mensen een welbehagen”.
Lukas 2:13-14

pdf downloaden

Nummer 489 - November
Theodorus Adrianus Clarisse - Ongehoorzaam aan het Evangelie
“En zij begonnen allen zich eendrachtig te verontschuldigen. De eerste zeide tot hem: Ik heb een akker gekocht, en het is nodig dat ik uitga en hem bezie; ik bid u, houd mij voor verontschuldigd. En een ander zeide: Ik heb vijf juk ossen gekocht, en ik ga heen om die te beproeven; ik bid u, houd mij voor verontschuldigd. En een ander zeide: Ik heb een vrouw getrouwd en daarom kan ik niet komen.
Lukas 14:18-20

pdf downloaden

Nummer 488 - Oktober
Theodorus van der Groe - In het licht van Gods aangezicht
“Velen zeggen: Wie zal ons het goede doen zien? Verhef Gij over ons het licht van Uw aanschijn, o HEERE!”.
Psalm 4:7

pdf downloaden

Nummer 487 - September
Bernardus Smijtegelt - Jezus behoedt de vonkjes
“Het gekrookte riet zal Hij niet verbreken, en de rokende vlaswiek zal Hij niet uitblussen, totdat Hij het oordeel zal uitbrengen tot overwinning. En in Zijn Naam zullen de heidenen hopen”.
Mattheüs 12:20-21

pdf downloaden

Nummer 486 - Juli-Augustus
Theodorus Adrianus Clarisse - God nodigt ons door het Evangelie
En toen één van hen die mede aanzaten deze dingen hoorde, zeide hij tot Hem: Zalig is hij die brood eet in het Koninkrijk Gods. Maar Hij zeide tot hem: Een zeker mens bereidde een groot avondmaal en hij nodigde er velen. En hij zond zijn dienstknecht uit ten ure van het avondmaal, om de genodigden te zeggen: Komt, want alle dingen zijn nu gereed.
Lukas 14:15-17

pdf downloaden

Nummer 485 - Juni
Johannes Temmink - Geloven in Jezus
En Ik bid niet alleen voor dezen, maar ook voor hen, die door hun woord in Mij geloven zullen.
Johannes 17:20

pdf downloaden

Nummer 484 - Mei
Abraham Hellenbroek - Wenend komen ze
Zij zullen komen met geween.
Jeremia 31:9a

pdf downloaden

Nummer 483 - April
Johannes Beukelman- Jezus is werkelijk ten hemel gevaren
En alzo zij hun ogen naar de hemel hielden, terwijl Hij heenvoer, zie, twee mannen stonden bij hen in witte kleding, die ook zeiden: Gij, Galileese mannen, wat staat gij en ziet op naar de hemel? Deze Jezus, Die van u opgenomen is in de hemel, zal alzo komen, gelijk gij Hem naar de hemel hebt zien heenvaren.
Handelingen 1:10-11

pdf downloaden

Nummer 482 - Maart
Bernardus Smijtegelt - Bemoediging door de goede Herder
Het gekrookte riet zal Hij niet verbreken, en de rokende vlaswiek zal Hij niet uitblussen, totdat Hij het oordeel zal uitbrengen tot overwinning. En in Zijn Naam zullen de heidenen hopen.
Mattheüs 12:20-21

pdf downloaden

Nummer 481 - Januari-Februari
Theodorus Avinck - Door het geloof rusten in Gods trouw
“Wat buigt gij u neer, o mijn ziel! en wat zijt gij onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal Hem nog loven; Hij is de menigvuldige Verlossing van mijn aangezicht, en mijn God”.
Psalm 42:12

pdf downloadenOverzicht van preken van jaargang 2011.

Nummer 480- December
Abraham Hellenbroek - Wonderlijk genezen
‘En er is te Jeruzalem aan de Schaapspoort een badwater, dat in het Hebreeuws toegenaamd wordt Bethesda, hebbende vijf zalen. Daarin lag een grote menigte van kranken, blinden, kreupelen, verdorden, wachtend op de roering van het water. Want een engel daalde neer op zekere tijd in dat badwater, en beroerde het water; die dan het eerst daarin kwam na de beroering van het water, die werd gezond, door wat ziekte hij ook bevangen was. En aldaar was een zeker mens, die achtendertig jaar krank gelegen had. Jezus, ziende deze liggen, en wetend, dat hij nu lange tijd gelegen had, zeide tot hem: Wilt gij gezond worden? De kranke antwoordde Hem: Heere, ik heb geen mens om mij te werpen in het badwater, wanneer het water beroerd wordt; en terwijl ik kom, zo daalt een ander vóór mij neer. Jezus zeide tot hem: Sta op, neem uw beddeke op en wandel. En terstond werd de mens gezond, en nam zijn beddeke op en wandelde. En het was sabbat op die dag.
Johannes 5:2-9

pdf downloaden

Nummer 479 - November
Dr. H. F. Kohlbrügge - Geloof in de Heere Jezus Christus
“En hen buiten gebracht hebbende, zei hij: ”Lieve heren, wat moet ik doen opdat ik zalig worde?” En zij zeiden: ”Geloof in de Heere Jezus Christus en gij zult zalig worden, gij en uw huis.” Handelingen 16:30-31

pdf downloaden

Nummer 478 - Oktober
W. Temminck - Mijn ziel dorst naar God
“Een onderwijzing, voor de opperzangmeester, onder de kinderen van Korach. Gelijk een hert schreeuwt naar de waterstromen, alzo schreeuwt mijn ziel tot U, o God!”
Psalm 42:1-2

pdf downloaden

Nummer 477 - September
Dr. H. F. Kohlbrügge - God heeft macht over alle plagen
"Die macht heeft over deze plagen." Openbaring 16:9m

pdf downloaden

Nummer 476 - Augustus
Abraham Hellenbroek - Een krachtig gebed vermag veel
“En het geschiedde, toen Hij nabij Jericho kwam, dat een zeker blinde aan de weg zat, bedelende. En deze, horende de schare voorbijgaan, vroeg wat dat was. En zij boodschapten hem dat Jezus de Nazarener voorbijging. En hij riep, zeggende: Jezus, Gij Zoon van David, ontferm U mijner! En die voorbijgingen, bestraften hem, opdat hij zwijgen zou; maar hij riep zoveel te meer: Zoon van David, ontferm U mijner! En Jezus, stilstaande, beval dat men hem tot Hem brengen zou; en toen hij nabij Hem gekomen was, vroeg Hij hem, zeggende: Wat wilt gij dat Ik u doen zal? En hij zeide: Heere, dat ik ziende mag worden. En Jezus zeide tot hem: Word ziende; uw geloof heeft u behouden. En terstond werd hij ziende, en volgde Hem, God verheerlijkende. En al het volk, dat ziende, gaf Gode lof.” Lukas 18:35-43

pdf downloaden

Nummer 475 - Juni-Juli
Alexander Comrie - Leven door het geloof
”Want met het hart gelooft men ter rechtvaardigheid.” Romeinen 10:10a

pdf downloaden

Nummer 474 - Mei
Johannes Temmink - God kennen in Jezus Christus is eeuwig leven
”En dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige waarachtige God, en Jezus Christus, Die Gij gezonden hebt.” Johannes 17:3

pdf downloaden

Nummer 473 - Maart-April
Meinardus Antonides - De Zaligmaker in zware strijd
“En een weinig voortgegaan zijnde, viel Hij op Zijn aangezicht, biddende en zeggende: Mijn Vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker van Mij voorbijgaan; doch niet gelijk Ik wil, maar gelijk Gij wilt. Weer ten tweeden male heengaande, bad Hij, zeggende: Mijn Vader, indien deze drinkbeker van Mij niet voorbij kan gaan, tenzij dat Ik hem drinke, Uw wil geschiede! En hen latende, ging Hij weer heen en bad ten derden male, zeggende dezelfde woorden”
“En van Hem werd gezien een engel uit de hemel, die Hem versterkte” Mattheüs 26:39,42,44 en Lukas 22:43

pdf downloaden

Nummer 472 - Februari
Florentius Costerus - De wet is geestelijk
“Want wij weten dat de wet geestelijk is, maar ik ben vleselijk, verkocht onder de zonde” Romeinen 7:14

pdf downloaden

Nummer 471 - Januari
Alexander Comrie - Het geloof reinigt het hart
“… gereinigd hebbende hun harten door het geloof” Handelingen 15:9b

pdf downloadenOverzicht van preken van jaargang 2010.

Nummer 470 - December
Bernardus Smijtegelt - God, mijn Zaligmaker
“En mijn geest verheugt zich in God, mijn Zaligmaker” Lukas 1:47

pdf downloaden

Nummer 469 - November
Dr. H. F. Kohlbrügge - Vrijgesproken om niet
“En worden om niet gerechtvaardigd, uit Zijn genade, door de verlossing, die in Christus Jezus is” Romeinen 3:24

pdf downloaden

Nummer 468 - Oktober
Frederik van Houten - Het geklank kennen maakt gelukkig
“Welgelukzalig is het volk, dat het geklank kent” Psalm 89 vers 16a

pdf downloaden

Nummer 467 - September
Alexander Comrie - Voor wie gelooft is Christus alles
“U dan, die gelooft, is Hij dierbaar” 1 Petrus 2 vers 7a

pdf downloaden

Nummer 466 - Augustus
Justus Vermeer - In Gods hoge woning
“De eeuwige God zij u een woning” Deuteronomium 33:27a

pdf downloaden

Nummer 465 - Juni-Juli
Abraham Josua Brakonier - Kinderen van God
“Geliefden, nu zijn wij kinderen Gods, en het is nog niet geopenbaard, wat wij zijn zullen. Maar wij weten, dat als Hij zal geopenbaard zijn, wij Hem zullen gelijk wezen; want wij zullen Hem zien, gelijk Hij is” 1 Johannes 3:2

pdf downloaden

Nummer 463-464 - April-Mei
Theodorus Avinck - Gesterkt in het geloof
“En hij heeft aan de beloftenis Gods niet getwijfeld door ongeloof; maar is gesterkt geweest in het geloof, gevende God de eer” Romeinen 4:20

pdf downloaden

Nummer 462 - Maart
Meinardus Antonides - Een bereidwillige en getrouwe Heiland
”Hierna Jezus, wetende, dat nu alles volbracht was, opdat de Schrift zou vervuld worden, zeide: Mij dorst. Daar stond dan een vat vol edik, en zij vulden een spons met edik, en omlegden ze met hysop, en brachten ze aan Zijn mond. Toen Jezus dan de edik genomen had, zeide Hij: Het is volbracht! En het hoofd buigende, gaf de geest” Johannes 19:28-30

pdf downloaden

Nummer 461 - Januari-Februari
Dionisius Bouman - Alles is nieuw geworden
“Zo dan, indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel; het oude is voorbijgegaan, ziet, het is alles nieuw geworden.” 2 Korinthe 5:17

pdf downloaden